Stap 1 van 9

 • Vragenlijst

 • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Klachtenreglement

[tekst]

KLACHTENREGLEMENT- Overlegscheiding of Collaborative Practice

In overweging nemend dat de Vereniging van Collaborative Professionals naast de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen met betrekking tot de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid bij hun eigen beroepsgroep van de aangesloten leden, behoefte heeft aan een klachtenreglement, is het volgende reglement aangepast in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 november 2023.

Definitie:

Onder een collaborative case wordt verstaan een overlegscheiding of een geschil dat volgens de methode van collaborative practice wordt opgelost met hulp van advocaten, een coach en andere onafhankelijke deskundigen, die in het team worden betrokken.

Onder klachtencommissie wordt verstaan een commissie bestaande uit een voorzitter, die jurist is en bij voorkeur (oud) lid van de rechterlijke macht en twee leden, welke personen vanwege hun ervaring op het gebied van familierecht in het kader van mediation of overlegscheidingen of collaborative practice of andere relevante ervaring (bijvoorbeeld met tuchtrecht), zijn aangezocht door de voorzitter van de VvCP en zijn benoemd door de ALV.

Onder een klacht wordt verstaan een klacht over het CP proces, de gedragsregels.

Klachten over het inhoudelijk functioneren van een lid van het team moeten worden ingediend bij het tuchtrechtelijk orgaan van de beroepsgroep waartoe het betreffende teamlid behoort.

DEEL A – EERSTE FASE

INDIENING KLACHT EN GESPREK OMBUDSFUNCTIONARIS

  1. Een klacht tegen een door de klager ingeschakeld lid van de vereniging of over een van de andere leden van het team dat de collaborative case behandelt, wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het bestuur van de vereniging. De secretaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht en zendt de klager daarbij een exemplaar van dit reglement.
  2. De secretaris zorgt ervoor dat de klacht onverwijld ter kennis komt van de degene(n) over wie wordt geklaagd en van de andere teamleden. De secretaris zendt als bijlage bij dit bericht een exemplaar van dit reglement.
  3. De beklaagde heeft 3 weken de gelegenheid om schriftelijk op de klacht te reageren. Als er over meerdere leden van het team wordt geklaagd, is de termijn 6 weken.
  4. Na ontvangst van de schriftelijke reactie van de beklaagde(n) zendt de secretaris een afschrift daarvan naar de klager. Hij deelt hem/haar daarbij mede dat de ombudsfunctionaris hem of haar zal uitnodigen voor een gesprek samen met de beklaagde(n), waarbij hij zal trachten het geschil tot een oplossing te brengen.
  5. Indien de beklaagde niet binnen 3 weken, dan wel alle beklaagden binnen 6 weken, schriftelijk op de klacht heeft/hebben gereageerd, laat de secretaris dit zo spoedig als mogelijk aan de klager weten, onder mededeling als bedoeld in artikel I.4.
  6. Zowel de klager als de beklaagde(n) kunnen de ombudsfunctionaris laten weten geen gebruik te willen maken van de uitnodiging. Mocht de klager geen gebruik willen maken van deze gelegenheid, dan dient hij of zij tevens kenbaar te maken of de klacht wordt ingetrokken of aan de klachtencommissie voorgelegd dient te worden.
  7. Voor het geval het gesprek geen oplossing mocht brengen, kan geen van de deelnemers aan het gesprek gehouden worden aan hetgeen tijdens het gesprek is gezegd. Er wordt geen verslag van het gesprek gemaakt.
  8. Zowel in het geval als bedoeld in artikel 6 waarbij de klager de klacht zonder gesprek bij de ombudsfunctionaris, aan de klachtencommissie wil voorleggen, als in het geval dat het gesprek bij de ombudsfunctionaris geen oplossing in der minne tot gevolg heeft en de klager heeft laten weten de procedure te willen voortzetten, zendt de ombudsfucntionaris het desbetreffende dossier terug naar de secretaris van de vereniging, met het verzoek de zaak voor te leggen aan de klachtencommissie.

DEEL B – DE KLACHTENCOMMISSIE

 1. SAMENSTELLING
  1. Over een klacht wordt geoordeeld door een klachtencommissie. De kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden van wie er één de functie van secretaris vervult.
 2. SCHRIFTELIJKE VOORBEREIDING
  1. Na ontvangst van het dossier stelt de secretaris van de klachtencommissie de klager alsnog in de gelegenheid binnen 3 weken schriftelijk te reageren op de schriftelijke reactie van de beklaagde(n).
  2. De secretaris van de klachtencommissie stuurt beklaagde(n) een afschrift van de schriftelijke reactie toe en stelt hem/haar in de gelegenheid om hierop binnen 3 weken schriftelijk te reageren.
  3. Na ontvangst van de schriftelijke reactie van de beklaagde(n) dan wel na ommekomst van laatst bedoelde termijn van 3 weken waarbinnen geen schriftelijke reactie is ontvangen, bepaalt de secretaris in overleg met de voorzitter en de andere leden van de klachtencommissie, de datum, de plaats en het tijdstip van aanvang voor de mondelinge behandeling, nadat is vastgesteld dathet gaat om een klacht als gedefinieerd in dit klachtreglement en derhalve betrekking heeft op het proces van collaboratieve praktijk. Als de klachtcommissie van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk is, wordt dit onverwijld aan klager en de beklaagde(n) meegedeeld. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
  4. Bij de oproep voor de mondelinge behandeling wordt vermeld wie als voorzitter en als leden van de klachtencommissie fungeren en tevens dat partijen zich kunnen laten vergezellen door een advocaat of andere adviseur. De klachtencommissie kan besluiten getuigen of deskundigen op te roepen en bepalen dat de behandeling achter gesloten deuren dient plaats te vinden.
 3. MONDELINGE BEHANDELING
  1. Schriftelijke bewijsstukken kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de mondelinge behandeling in de procedure worden gebracht door toezending aan de secretaris van de commissie. In reactie op deze stukken mag de ander binnen 8 dagen nadere bewijsstukken overleggen. De commissie slaat in beginsel geen acht op de stukken die nadien door de partijen zijn ingebracht.
  2. Mocht het verhandelde ter zitting daar aanleiding toe geven, dan kan de behandeling worden aangehouden en wordt een datum bepaald waarop de behandeling wordt voortgezet.
  3. De voorzitter van de kamer bepaalt aan het einde van de behandeling de datum waarop uitspraak zal worden gedaan.
 4. TOETSING
  1. De commissie toetst de klacht aan de door de algemene ledenvergadering vastgestelde gedragsregels voor Collaborative Professionals, aan de inhoud van de deelnemingsovereenkomst en meer in het algemeen aan de ongeschreven regels waaraan een behoorlijk Collaborative Professional, ook in het kader van de eigen gedragregels van het beroep dat deze professional uitoefent, zich dient te houden en oordeelt of deze klacht gegrond of ongegrond is.
 5. UITSPRAAK
  1. . De secretaris van de klachtencommissie verzendt de uitspraak naar de betrokken partijen en naar de secretaris van de vereniging.
  2.  De gegevens van deze klacht zijn vertrouwelijk ter kennisname van het bestuur van de VvCP, die de maatregelen zal nemen die het bestuur geraden voorkomen.

[/text]

Privacyverklaring in het kader van het Klachtenreglement

Inleiding

Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VvCP is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u, middels dit privacyreglement, zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Persoonsgegevens

Indien u een klacht indient tegen een lid van de VvCP, verwerkt de VvCP de door u verstrekte persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van u, van de andere partij en van de overige leden van het team. Dit zijn in ieder geval contactgegevens van u,  eventueel de andere partij overige leden van het team zoals, naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de klacht c.q. het klachtendossier.

Toestemming verwerken persoonsgegevens

Door het indienen van een klacht, geeft u toestemming aan de VvCP om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de klachtafwikkeling.

Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens heeft tot doel de klacht in behandeling te kunnen nemen in gevolge de Klachtenprocedure.

Voor zover andere doelen dan Klachtenafwikkeling  een doelstelling vormen van de registratie, heeft de VvCP de plicht de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. 

Delen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen waarvan het noodzakelijk is om de klachtenprocedure af te wikkelen, zoals de leden van het team, het bestuur van de VvCP, de verwerker van de gegevens en eventueel de instelling waar beroep kan worden aangetekend.

Bewaren gegevens

De persoonsgegevens worden gedurende een periode van zeven jaren bewaard. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens vernietigd. Hierbij worden eventuele wettelijke voorschriften én voorschriften m.b.t. beroepsprocedures in acht genomen. 

Inzage gegevens
U heeft recht op inzage in de gegevens die over u bij de VvCP zijn opgenomen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. U ontvangt vervolgens de gegevens per mail. De VvCP zal binnen een maand aan deze verplichting voldoen. 

Recht op correctie of verwijdering
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk of per email in moeten worden gediend bij de VvCP. De VvCP zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal de VvCP aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. De VvCP deelt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan u mee hoe de opvolging zal geschieden. 

Recht op vernietiging

U heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van tot uw persoon herleidbare gegevens (hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken). Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens vernietigd.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de VvCP om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt ontvangen en desgewenst kunt doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen dient.

Klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de VvCP. U kunt zich ook wenden tot de Registratiekamer of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren wanneer u vindt dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. 

Online Privacy
Op de website van de VvCP worden geen bezoekgegevens bijgehouden. 

Publicatie
Deze verklaring is openbaar en gepubliceerd bij de Klachtenprocedure van de VvCP op www.vvcp.nl

Wijziging van de verklaring

Wijzigingen in deze verklaring worden aangebracht door de VvCP na goedkeuring van het bestuur. 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 1 juli 2020.