Stap 1 van 9

 • Vragenlijst

 • Op dit moment bent u bezig met de voorbereidingen voor uw scheiding. Dit is een belangrijke, emotionele en uitdagende overgang voor u en uw familie. De leden van de VvCP adviseren u graag over de mogelijkheden van extra ondersteuning om deze overgang op de best mogelijke manier te laten verlopen. Met behoud van familiebanden, financiële middelen en kwaliteit van wonen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. De manier van scheiden bepaalt de aard en het tempo van uw scheiding. Om advies aan u te kunnen geven verzoeken wij u vriendelijk om de vragen in onze vragenlijst te beantwoorden. Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord te kiezen dat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welk cijfer het beste bij uw huidige situatie past.

Privacyverklaring

Inleiding

Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging van Collaborative Professionals, hierna te noemen VvCP, is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u, middels dit privacyreglement, zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 1. het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door professionals/deskundigen die bij het oplossen en het voorkomen van conflicten in overleg en samenspraak kunnen zijn betrokken, volgens de daartoe op het gebied van Collaborative Practice (CP)ontwikkelde methode, onder meer door:
  • het behartigen van de belangen van de leden;
  • het organiseren van trainingen, lesprogramma’s, opleidingen en studiebijeenkomsten op het gebied van CP, dan wel het verlenen van medewerking daaraan;
  • het onderling (doen) uitwisselen van informatie over CP;
  • het (doen) onderhouden van contacten met binnenlandse en buitenlandse zusterorganisaties en andere organisaties die een toegevoegde waarde aan het realiseren van het doel van de vereniging kunnen leveren, waaronder in elk geval begrepen specialisatieverenigingen;
  • het ondersteunen en bevorderen van praktijkgroepen;
 2. het bevorderen van de bekendheid bij het publiek met de CP;
 3. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De VvCP verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van leden, activiteiten en PR, zoals
  • Lidmaatschap
  • Public relations / ledenregister op websites
  • Opleiding
  • Activiteitendeelneming
  • Financiële administratie

Art. 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gebruikers: de verwerkers van de VvCP

Betrokkene: een lid, een deelnemer of een geregistreerde waarvan persoonsregistraties zijn opgenomen

Gegevens: alle gegevens die persoonsgegevens, opleidingsgegevens en werkgevers-informatie bevatten

Opdrachtgever: VvCP

Persoonsgegevens: gegevens zijn Persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon en die persoon identificeerbaar is.

Persoonsregistratie: registratie van persoonsgegevens

Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie: ter beschikking stellen van persoonsgegevens zoals die in de Persoonsregistratie zijn opgenomen aan: betrokkene, of aan opdrachtgever, of aan verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten, of aan de verantwoordelijke websitebeheerder, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de persoonsregistratie verwerkt en hier verantwoordelijk voor is.

Verwerkers: partijen waarmee de VvCP een verwerkersovereenkomst heeft.

Art. 2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens binnen de VvCP.

Art. 3 Doel

Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening verwerkt de VvCP als verwerker persoonsgegevens.

 1. De Persoonsregistratie heeft tot doel gegevens vast te leggen van betrokkenen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de opdrachtgever aan verwerker opgedragen taken.
 2. Verwerker zal geen Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie doen opnemen voor andere, dan de in art. 3.1 genoemde doeleinden. Het gebruik van opgenomen Persoonsgegevens vindt alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

Art. 4 Verantwoordelijkheden

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen in dit reglement. Verwerkers die de persoonsgegevens verwerken worden geïnformeerd over hoe er omgegaan dient te worden met persoonsgegevens.

Art. 5 Verwerking en beveiliging

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

 1. Er worden persoonsgegevens verwerkt als:
  1. er toestemming is verleend door betrokkene, of
  2. de verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening, of
  3. de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
 2. De Persoonsregistratie wordt gebruikt binnen de VvCP. De registratie vindt plaats op een interne server, die uitsluitend deel uitmaakt van een intern netwerk en geen verbinding heeft met het internet.
  1. In de Persoonsregistratie worden geen andere persoonsgegevens opgenomen dan:
   1. personalia van betrokkenen t.b.v. opleidingen, cursussen en bijeenkomsten (waaronder praktijkgroepen), zoals naam, kantoor, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, faxnummer, gegevens werkgever en dieetwensen – indien van toepassing.
   2. Gegevens in verband met het lidmaatschap zoals type lid, ervaringsjaren, opleidingshistorie, datum (aspirant)lidmaatschap, datum ingeschreven, datum opzegging, datum uitgeschreven, eerste afgegeven login website en password, eventueel arrondissement, praktijkgroep- indeling en lidmaatschap werkgroepen en commissies.
  2. De in het eerste lid (5.3.a) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit:
   • aanmeldingen website / e-mail / telefonisch contact
  3. De in het eerste lid (5.3.b) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit:
   • aanmeldingen website / e-mail / telefonisch contact
  4. Er is een verwerkingsregister opgesteld waarin alle verwerkingen worden vermeld, inclusief het doel van de verwerking.
  5. Alle gebruikers die toegang hebben tot de geregistreerde persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze gebruikers hebben toegang tot de gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierdoor zijn deze gebruikers daartoe gerechtigd.
  6. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.De VvCP is als verwerkingsverantwoordelijke mede verantwoordelijk voor het goed functioneren en de beveiliging van de Persoonsregistratie.

Art. 6 Wijze van verkrijging persoonsgegevens

Er worden door verwerkingsverantwoordelijke alleen gegevens geregistreerd die afkomstig zijn van:

 1. de betrokkene
 2. de werkgever van de betrokkene

Art. 7 Omgang met privacygevoelige informatie

Om de privacy van de geregistreerden te waarborgen, is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie.

 1. Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen waarvan het noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren zoals opdrachtgever, betrokkene en eventueel diens werkgever, verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten, docenten/sprekers, websitebeheerders, eventueel instanties die betrokken zijn bij accreditaties van opleidingen en (internationale) organisaties waar de VvCP bij is aangesloten en instanties die betrokken zijn bij de klachtafhandeling van de VvCP.

Art. 8 Bewaartermijn

 1. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het eerder omschreven doel noodzakelijk is. Hierbij worden wettelijke voorschriften in acht genomen. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd, mits opdrachtgever en betrokkenen overeenkomen dat noodzakelijke gegevens voor herintreding, zoals voor opdrachtgever van belang zijnde historische opleidingsgegevens, met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene bewaardblijven.
 2. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften houdt verwerkingsverantwoordelijke zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van zeven jaar voor financiële administraties en belastingzaken.

Art. 9 Verstrekken van gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt slechts gegevens aan derden (rekening houdend met wat er in de AVG is vastgelegd) voor zover dit:

 1. voortvloeit uit het doel van de registratie;
 2. wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
 3. plaatsvindt met schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met de samenwerkende partijen waarmee verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst heeft, voor zover dit past binnen het doel van de registratie en voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. Het gaat hierbij om:

 • degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan de geregistreerde;
 • degenen, wier taak het is de verleende dienstverlening te controleren.

Wanneer persoonsgegevens door deze partijen in een ander systeem worden opgeslagen dan in het systeem van verwerkingsverantwoordelijke, zal hieraan een verwerkersovereenkomst ten grondslag liggen.

Art. 10 Inzage gegevens

De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die over de betrokkene in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. Deze inzage kan worden verleend door het tonen van de gegevens aan betrokkene per mail. Betrokkene kan een verzoek op inzage van zijn of haar persoonsgegevens doen waarna verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand aan deze verplichting zal voldoen.

Art. 11 Recht op correctie of verwijdering

 1. Betrokkene heeft het recht om een verzoek in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk of per email in moeten worden gediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal de verwerkingsverantwoordelijke aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. De verwerkingsverantwoordelijke deelt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan betrokkene mee hoe de opvolging zal geschieden.
 2. De geregistreerde heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens (hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken). Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel voor zover verwerkingsverantwoordelijke jegens de financier van de dienstverlening tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die dienstverlening een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens vernietigd.

Art. 12 Recht op dataportabiliteit

Betrokkene heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun gegevens kunnen ontvangen en desgewenst kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen dient.

Art. 13 Klachten

 1. Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan er een klacht worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Betrokkene kan zich ook wenden tot de Registratiekamer of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren wanneer betrokkene vindt dat er niet goed wordt omgegaan met zijn persoonsgegevens.

Art. 14 Interne evaluatie

Ieder jaar zal er een interne evaluatie worden uitgevoerd op naleving van de bepalingen van het privacyreglement.

Art. 15 Online Privacy

Op de website van de VvCP: www.vvcp.nl worden geen bezoekgegevens bijgehouden anders dan in het cookiebeleid staat vermeld en via de website is te raadplegen.

Art. 16 Publicatie

 1. Dit reglement is openbaar en gekoppeld aan het inschrijfformulier lidmaatschap van de VvCP en gepubliceerd op het afgeschermde deel van de VvCP-ledenwebsite www.vvcp.nl
 2. Voor zover andere doelen dan dienstverlening een doelstelling vormen van de registratie, heeft de VvCP de plicht de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.

Art. 17 Wijziging van de verklaring

Wijzigingen in deze verklaring worden aangebracht door de VvCP na goedkeuring van het bestuur. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.